About Author – เกี่ยวกับผู้เขียน

เกี่ยวกับผู้เขียน
นางสาว ฐิตาภา ประสานวงศ์
Miss.Thitapa Prasanwong 

ฐิตาภา ประสานวงศ์ การศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงมีความชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวางเครือข่ายโครงสร้างระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี รวมถึงเรียนรู้ภาษาการใช้โปรแกรมที่ใช้เขียนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆ มีความชื่นชอบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ จนพัฒนามาถึงขั้นการแข่งขันต่างๆ แสดงถึงว่าเป็นผู้ชำนาญในการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการเล่นเกมและสามารถที่เล่นทีมได้

ไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมการแข่งขันแบบรายการการแข่งขันระดับโลก ทำให้สามารถพัฒนาทักษะการเล่น e-sport ระดับสากลนอกเหนือไปกว่านี้ยังให้ความสนใจการแข่งขันฟุตบอลต่างๆทำให้สามารถวิเคราะห์เกมฟุตบอลจากลีกในประเทศอังกฤษได้อย่างแม่นยำว่าทีมไหนจะแพ้หรือทีมไหนจะชนะมีความชำนาญการการใช้Search engine เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงอาม่ารู้ได้ว่า search engine ระบบการค้นหาอย่างไรจึงสามารถใช้คำต่างๆได้ถูกต้อง

ตามกฎของระบบSearch engine ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มคนในหมู่มากการสื่อสารข้อมูลต่างๆทำหน้าที่กระจายข่าวสารเกี่ยวกับการเล่น e-sport และเกมออนไลน์หรือเกมออฟไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความชำนาญและประสบการณ์จึงทำให้มั่นใจได้ว่าข่าวสารเกี่ยวกับเกมการอัพเดทต่างๆจะมีความถูกต้องรวมถึงสามารถเข้าสู่ผู้ที่สนใจได้ตรงเป้าหมายสำหรับผู้ชื่นชอบการเล่นเกมออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการโฆษณาเกมต่างๆในโลกออนไลน์

ที่อยู่ : อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา 13280
เบอร์โทรศัพท์ : 080-302-6367
Email : [email protected]
FB : ฐิตาภา ประสานวงศ์
IG :  thitapa5522
Linkedin : Thitapa Prasanwong
Twitter : @ThitapaPra50643